top of page

Aquapunctuur

Aquapunctuur voor revitalisering van vaarwegen

Dr.ir. Ronald E Waterman ontwikkelde Aquapunctuur als een methode voor aanpassing en verbetering
voor binnenlandse vaarwegen en hun waterfronten om een duurzaam economisch en ecologisch
gebruik ervan te bewerkstelligen.

Het begrip Aquapunctuur is geïnspireerd op acupunctuur. Bij acupunctuur worden de zenuwbanen
van het menselijk lichaam gerevitaliseerd en in balans gebracht met behulp van naalden.

 

In analogie worden bij Aquapunctuur waterwegen en -fronten ook 'gerevitaliseerd' met behulp van verschillende ingrepen.  Lokale aanpassingen van vaarwegbreedte en -diepgang, baggerregiem, brughoogte, brugbediening, aquaducten, laad- en loswallen, milieuvriendelijke oevers, eco-zones worden in een grotere context van waterstromen en wateropvang geplaatst, maar ook, in de context van stad- land verbindingen en sociaal economische aspecten getoetst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierbij wordt onder ander rekening gehouden met:
a) waarborgen van de nautische veiligheid
b) waarborgen c.q. verbetering van de waterkwaliteit met behulp van hooggekwalificeerde voorzieningen bij ligplaatsen met o.a. afvalwaterinzameling, drinkwatervoorziening, sanitaire voorzieningen en walstroom
c) verbetering milieukwaliteit en leefomgeving

door ontwikkeling van energiezuinige en geluidsarme vaartuigen met de nodige voorzieningen aan boord;
d) In samenhang doorontwikkelen van de waterfronten (wandel- en fietspaden, horecavoorzieningen, onroerend goed)

Zo biedt deze analysemethode de mogelijkheid alle aspecten die hierin een rol spelen te inventariseren en rangschikken, zodat juiste afwegingen voor beleid en strategie gemaakt kunnen worden.

Aquapunctuur van (oude) vaarwegen heeft bewezen een probaat middel te zijn om de vrijetijds-economie te bevorderen.

 

Het Nieuwe Water

Deze methodiek sluit aan bij de ambitie van de stichting Herstel van de Doorvaart en is gebruikt als startpunt voor de revalisatie van het Nieuwe Water in de omgeving Maassluis, Westland, Midden-Delfland, Zuid-Holland.

De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat er een aantal ingrepen nodig zijn om de doorstroom en revitalisering te realiseren. De te nemen stappen ter realisatie staan beschreven in een Masterplan welke uit dit onderzoek is gekomen. 

Het Masterplan heeft een looptijd van jaren en blijft doorontwikkeld worden.

Aquapunctuur onderzoeksmethode
bottom of page